tsg3d

رزومه آموزشی شرکت

آموزش در دانشگاه ها

  • دوره های انجمن علمی معماری دانشگاه فردوسی مشهد
  • دوره های انجمن علمی معماری دانشگاه خیام مشهد
  • دوره های بسیج دانشگاهی دانشگاه آزاد مشهد
  • تدریس در قالب واحد کاربرد نرم افزارهای معماری دانشگاه خیام مشهد

آموزش در دفاتر مجموعه بصورت کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی :

  • تدریس حدودا چهارهزار هنرجو در شهرهای تهران، مشهد ، کرج و قزوین

کارگاه آموزشی

  • برگزاری ده ها کارگاه اموزشی در دفتر مجموعه و یا بدعوت موسسات متفرقه

دوره های آنلاین

  • برگزاری ده ها دوره ی آموزشی آنلاین

تهیه فایل های آموزشی

  • تهیه و تولید بیش از ده ها ساعت فایل های آموزشی